Arhiva

Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti

The 21th National Conference with international participation

 

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF PAPERS
to the 21st  National Conference with international participation
„IN SITU BEHAVIOR OF CONSTRUCTIONS”

 

Ex. Ion Popescu1
Nicolae Vasilescu2

These recommandations are granted to prepare communications to the Twenty first National Conference with international participationIN SITU BEHAVIOR OF CONSTRUCTIONS” Ploieşti, 20-22 October 2016. In order to ensure effective and timely work achievements with a consistent format and easy to read, authors need to prepare documents in accordance with these instructions.

KEYWORDS
Ex.  rehabilitation / maintenance / „in situ” test / concrete repair

1. TITLE, AUTHORS, MEMBERSHIP
Title of the paper should be written in capital letters, the font used Times New Roman, font size 14 pt, bold and centered.
After you leave a blank line will be centered authors’ names (first name and then last name, titles). It will number each author and where are employees of the same company will put the same number. Footnote, as in the example, it will note the company name, position and contact address of the author (phone and email). Author’s name, company and contact address should be written in Times New Roman 11 pt.

2. ABSTRACT
The abstract should begin after a blank line at the authors’ names. Abstract text will be written using Times New Roman 12 pt, single-space, in one paragraph and should not exceed 300 words. Abstract will be made both in Romanian and in English. Once you leave a blank line, it will pass KEYWORDS (capital letters, Times New Roman 12 pt, bold), followed by a maximum of six keywords (lower letters Times New Roman 12 pt, bold).

3. TEXT
Communications will be sent electronically, drawn on A4 size 297 mm x 210 mm. USE diacritics. Do not use bold character except as indicated for titles. Do not underline parts of the text.
All documents will use the MS-Word, to a single space and will be limited to 10 pages including figures, tables and references. Electronic file size is not limited, but is preferably not exceed 10 Mb. Type of the text font should be Times New Roman 12 pt. The top and bottom of the document should be 2 cm, as well as the left and right sides (2 cm).

Ex.       1) Technical Univ. Bucharest, Faculty of Construction (phone 021/……)
2) S.C. V X Z Construct S.R.L. Bucharest (e-mail: vxz@gmail.com )

3.1. Chapters, subchapters and alignment
Chapter headings should be written in capital letters, Times New Roman 12 pt. bold, and the subchapters use lower letters, Times New Roman 12 pt. bold. Leave two blank lines before and one blank line after the chapter heading row. It will leave a blank line before and ½ blank line after the heading row (a paragraph with space of 6 pt). All titles of chapters and subchapters should be numbered and aligned left. If a title is at the end of a page, it will transfer at the beginning of the next page.The first line of a new paragraph should begin at the begining of the row.

3.2. Figures and tables
Figures, drawings, photos, tables and so on should be placed in the proper location, centered and positioned near the citation in the document. You must have a legend written Times New Roman 12 pt., without dividing lines between figure number and title (e.g. Fig. 1 Module evolution) and should be numbered consecutively (e.g. Fig. 1, Fig. 2, Table 1, Table 2).
Title of the table should be placed at the begining of the table, aligned centered. Figure title should be placed at the end of the figure, aligned centered.

3.3. References
At the end of the paper write the list of references, in alphabetical order, according to international rules. References should be cited in the text by name and year of publication (Johanssen, 2011).

Ex.
REFERENCES
ISHIMOTO, Keishi (1994) Reduced visibility due to snow and ways to avoid. The IXth International Congress AIPCR ” Viability in winter”. Vol. 1, chapter 2, pag. 252-257

________________________________________________________________________________
The papers must be sent to the CNCisC Secretariat 2016 up to August 15th 2016 to the following address: cncisc@gmail.com

Please send notification text in Word and pdf format.

Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti

A XXI-a Conferință Națională cu participare internațională

 

 

GHID PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRILOR
la cea de-a 21-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională
„COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR”

Ex. Ion Popescu1
Nicolae Vasilescu2

Aceste instrucţiuni obligatorii sunt acordate pentru pregătirea comunicărilor la cea de-a XXI-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională „COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR” Ploieşti, 20-22 octombrie 2016. În scopul asigurării unei realizări eficiente şi oportune a lucrărilor cu un format coerent şi uşor de citit, autorii trebuie să-şi întocmească documentele, în conformitate cu aceste instrucţiuni.

CUVINTE CHEIE
Ex.  reabilitare / întreţinere / teste „in situ” / reparare beton

1. TITLU, AUTORI, APARTENENŢĂ
Titlul lucrării trebuie scris cu majuscule, fontul utilizat Times New Roman, dimensiunea fontului 14 pt, bold şi centrat.
După ce se va lăsa un rând liber, se va scrie centrat numele autorilor (mai întâi prenumele şi apoi numele de familie, titluri). Se va numerota fiecare autor şi în cazul în care sunt angajaţi ai aceleiaşi societăţi se va pune acelaşi număr de ordine.
La nota de subsol, conform exemplului, se va trece denumirea societăţii, funcţia şi adresa de contact a autorului (telefon şi e-mail). Numele autorilor, societatea şi adresa de contact se vor scrie cu Times New Roman 11 pt.

2. REZUMAT
Rezumatul trebuie să înceapă, după un rând liber de la numele autorilor. Textul rezumatului se va scrie utilizând Times New Roman 12 pt, la un singur spaţiu, într-un singur paragraf şi nu trebuie să depăşească 300 de cuvinte. Rezumatul se va face atât în limba română, cât şi în limba engleză. După ce se lasă un rând liber, se vor trece CUVINTE CHEIE: (majuscule, Times New Roman 12 pt, bold), urmat de maximum 6 cuvinte cheie (litere mici, Times New Roman 12 pt, bold).

3. TEXTUL
Comunicările vor fi transmise în format electronic, redactate pe format A4 dimensiunea 297 mm x 210 mm. FOLOSIŢI DIACRITICELE. Nu utilizaţi caracterul bold cu excepţia indicaţiilor pentru titluri. Nu subliniaţi părţi din text.
Toate documentele vor folosi sistemul MS-Word, la un singur spaţiu, şi se vor limita la 10 pagini incluzând figurile, tabelele şi referinţele. Nu se limitează dimensiunea fişierului electronic, dar este de preferat să nu depăşească 10 Mb. Tipul fontului pentru cuprinsul textului trebuie să fie Times New Roman 12 pt. Marginea de sus şi de jos a documentului trebuie să fie de 2 cm, la fel ca şi partea stângă şi dreaptă (2 cm).
Ex.       1) Univ. Tehnică Bucureşti, Facultatea de Construcţii (tel. 021/……)
2) S.C. V X Z Construct S.R.L. Bucureşti (e-mail: vxz@gmail.com )

3.1. Capitole, subcapitole şi aliniere
Titlurile capitolelor trebuie scrise cu majuscule, caracter Times New Roman 12 pt. bold, iar pentru subcapitole se folosesc litere mici, caracter Times New Roman 12 pt. bold. Se vor lăsa două rânduri libere înainte şi un rând după titlul capitolului. Se va lăsa un rând liber înainte şi ½ rând după titlul subcapitolului (un paragraf cu spaţiu de 6 puncte). Toate titlurile capitolelor şi subcapitolelor trebuie numerotate şi aliniate stânga. Dacă un titlu rămâne la sfârşitul unei pagini, se va transfera la începutul paginii următoare.
Prima linie a unui nou paragraf trebuie să înceapă de la capătul rândului.

3.2. Figuri şi tabele
Figurile, desenele, fotografiile, tabelele etc. trebuie plasate în locaţia cuvenită, centrate, şi poziţionate în apropierea citării în document. Trebuie să deţină o legendă, scrisă cu caracter Times New Roman 12 pt., fără liniuţă despărţitoare între numărul figurii şi titlu (ex. Fig. 1 Evoluţia modulului) şi trebuie numerotate consecutiv (ex. Fig. 1, Fig. 2, Tabel 1, Tabel 2).
Titlul tabelului trebuie plasat la capătul tabelului, aliniat central. Titlul figurii trebuie plasat la sfârşitul figurii, aliniat central.

3.3. Referinţe
La sfârşitul lucrării se va trece lista cu referinţele, în ordine alfabetică, în acord cu regulile internaţionale. Referinţele trebuie citate în text cu numele de familie şi anul publicării (Johanssen, 2011).

Ex.
REFERINŢE
ISHIMOTO, Keishi (1994) Reducerea vizibilităţii datorită zăpezii şi metode de evitare. Al IX-lea Congres Internaţional AIPCR „Viabilitatea pe timp de iarnă”. Vol. 1, capitolul 2, pag. 252-257

________________________________________________________________________
Lucrările trebuie trimise la Secretariat CNCisC 2016 până la data de 15 august 2016, pe adresa: cncisc@gmail.com

Vă rugăm să trimiţeţi textul comunicării în format Word şi pdf.

 

Parteneri:

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI_logo_0_0
uar
sigla