Statutul CNCisC

Preambul

Asociaţia “Comisia Naţională Comportarea in situ a Construcţiilor” s-a înfiinţat în baza actului constitutiv din 14 decembrie 1992 semnat de 29 asociaţi cuprinşi în lista anexă la statut; în felul acesta semnatarii au devenit membri fondatori, iar ceilalţi asociaţi, ulterior înscrişi, devin membrii ai asociaţiei.

Art. 1. Denumire, sediu, durată de funcționare

Denumirea asociaţiei este “Comisia Naţională Comportarea in situ a construcţiilor,” prescurtat CNCisC, cu sediul în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr.266, Sector 2, cu durată de funcţionare cu termen nelimitat.

 

Art. 2. Definire, scop, obiective

Comisia Naţională Comportarea in situ a Construcţiilor este o asociaţie profesională autonomă, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având drept scop iniţierea de acţiuni pentru prezervarea fondului construit, pe baza cunoaşterii comportării in situ a construcţiilor şi a sprijinirii intervenţiilor pentru menţinerea şi refacerea aptitudinii lor pentru exploatare, în vederea prelungirii duratei de serviciu.

Obiectivele de activitate ale comisiei sunt:

 • răspândirea cunoştinţelor privind comportarea in situ a construcţiilor şi specializarea în domeniu;
 • colaborarea la activitatea de reglementări în domeniu şi emiterea de recomandări;
 • confirmarea/atestarea membrilor săi pentru desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor, de evaluare a aptitudinii lor pentru exploatare şi de formularea de soluţii şi recomandări în domeniu;
 • acordarea de sprijin logistic persoanelor fizice şi juridice interesate în problemele specifice activităţii comisiei;
 • colaborarea internaţională cu organizaţii similare;
 • acreditarea de organizaţii pentru desfăşurarea de activităţi specifice scopului asociaţiei.

 

Art. 3. Calitatea de membru

Poate deveni membru al CNCisC orice persoană fizică sau juridică, din ţară sau din străinătate, ce recunoaşte statutul, plăteşte taxa de înscriere şi cotizaţia, activează în domeniu şi promovează realizarea scopului comisiei; persoanele juridice membre ale comisiei sunt reprezentate prin conducătorul organizaţiei sau prin delegatul mandatat de acesta.

Primirea de noi membri se face pe baza unei adeziuni scrise şi la recomandarea a trei membri titulari în adunările generale bianuale ale membrilor comisiei.

Pierderea calităţii de membru se produce în urma unei cereri scrise, a neplăţii cotizaţiei timp de două trimestre, a neparticipării la patru adunări generale bianuale consecutive, sau a excluderii de către consiliul director al comisiei pentru încălcarea eticii profesionale.

 

Art. 4. Drepturi și obligații ale membrilor

Membrii CNCisC au următoarele drepturi:

 • dreptul de a-şi exprima şi susţine liber părerile în ocaziile prilejuite de activitatea comisiei;
 • dreptul de a participa la votarea hotărârilor adoptate în adunările generale bianuale ale membrilor comisiei;
 • dreptul de a propune candidaţi şi de a fi aleşi în organul de conducere sau alte organe ale comisiei;
 • dreptul de reducere de taxe la publicaţii, manifestări, cursuri sau alte activităţi organizate de comisie;
 • dreptul de acces la documentaţia tehnică din proprietatea comisiei;
 • dreptul de exercitare a activităţilor pentru care este confirmat/atestat din partea organului de conducere;
 • dreptul de reprezentare a comisiei pe bază de delegaţie din partea preşedintelui comisiei.

Membrii CNCisC au următoarele obligaţii:

 • să respecte statutul şi regulamentele comisiei;
 • să plătească regulat cotizaţia;
 • să participe la activitatea comisiei şi să nu-i aducă acesteia prejudicii printr-o comportare contrară eticii profesionale.

 

Art. 5. Activitate

CNCisC îşi desfăşoară activitatea prin:

 • adunări generale bianuale, primăvara şi toamna, cuplate cu dezbateri tehnice, cu public invitat;
 • Conferinţe Naţionale “Comportarea in situ a construcţiilor” din doi în doi ani, cu participare internaţională;
 • consultaţii, cursuri, asistenţă tehnică, editare de publicaţii şi orice forme de activitate profesională, culturală, artistică, turistică, etc. ce susţin realizarea scopului comisiei.

 

Art. 6. Organizare, conducere, administrare, control

Comisia Naţională “Comportarea in situ a Construcţiilor” este organizată ca o asociaţie unitară, cu conducere centrală, posibile filiale/sucursale în teritoriu şi birouri speciale.

Conducerea şi controlul în cadrul asociaţiei se exercită de către adunarea generală, consiliul director şi cenzorul/comisia de cenzori.

Adunarea generală este organul suprem de conducere a asociaţiei, format din totalitatea membrilor săi.

Competenţa adunării generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea membrilor consiliului director, a cenzorului sau a membrilor comisiei de cenzori;
 • confirmarea primirii de noi membri în asociaţie;
 • înfiinţarea de filiale/sucursale;
 • confirmarea şi revocarea preşedintelui de onoare al comisiei;
 • validarea rezultatului referendumului organizat pentru modificarea actului constitutiv sau al statutului, asocierea cu, sau afilierea la alte asociaţii, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
 • stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

Consiliul director este organul executiv de conducere curentă a asociaţiei şi care asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

Atribuţiile consiliului director sunt:

 • prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama comisiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a comisiei;
 • aprobă cheltuielile asociaţiei în limita prevederilor bugetului aprobat;
 • aprobă schimbarea sediului asociaţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală şi înscrise în regulamentul său intern de funcţionare.

Cenzorul/comisia de cenzori este organul de control financiar intern al asociaţiei.

Atribuţiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
 • poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală şi înscrise în regulamentul său intern de funcţionare.

La propunerea unui grup de membri, adunarea generală poate confirma un preşedinte de onoare al CNCisC dintre foştii preşedinţi ai asociaţiei cu merite deosebite în organizarea şi conducerea activităţii asociaţiei.

Preşedintele de onoare este confirmat pe termen nelimitat, dar poate fi revocat în aceleaşi condiţii ca la confirmare. Preşedintele de onoare participă la şedinţele consiliului director cu rol consultativ.

Comisia îşi poate forma filiale/sucursale în teritoriu la cererea a cel puţin trei membrii ai viitoarei filiale/sucursale, conducerea acestora revenind şefului de filială/sucursală ales în mod democratic.

Comisia îşi poate forma birouri speciale pentru rezolvarea diverselor aspecte ale activităţii ( consultanţă, confirmări/atestări, acreditări, relaţii, publicitate etc.) conduse de responsabili de birou numiţi de consiliul director.

Comisia poate edita un buletin informativ condus de un redactor responsabil şi un grup de redactori confirmaţi de consiliul director.

 

Art. 7. Funcționare

Adunarea generală se întruneşte de două ori pe an, primăvara şi toamna, la date stabilite de consiliul director şi comunicate tuturor membrilor actuali printr-o invitaţie trimisă cu cel puţin o lună înainte şi în care se anunţă ordinea de zi şi programul conex.

Fiecare adunare generală va fi cuplată cu o dezbatere tehnică cu public invitat, iar la doi ani cu conferinţa naţională cu participare internaţională şi va fi organizată sub coordonarea şi responsabilitatea unui membru al CNCisC, sau a unui comitet de organizare prezidat de un membru al CNCisC.

Discuţiile în adunarea generală vor fi conduse de membrii consiliului director şi consemnate într-un proces verbal al şedinţei.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu majoritatea absolută din voturile celor prezenţi, cu excepţia hotărârilor privind validarea rezultatelor referendumurilor, la care condiţia este obţinerea unei majorităţi de 2/3 din totalul voturilor tuturor membrilor actuali ai comisiei la data efectuării lor, precum şi privind alegerea membrilor consiliului director, unde condiţiile sunt prevăzute în paragraful privind consiliul director.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile adunării generale se aduc la cunoştinţa tuturor membrilor actuali de pe listele întocmite după fiecare adunare generală.

Consiliul director este format din cinci persoane: preşedintele, care este şi preşedintele comisiei, trei vicepreşedinţi, câte unul pentru domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, construcţii hidrotehnice şi construcţii de căi de comunicaţie şi transport – şi un secretar.

Consiliul director este ales pe doi ani, în adunările generale ale membrilor comisiei premergătoare conferinţelor naţionale, prin vot direct şi secret şi pe bază de liste separate de candidaţi pentru fiecare post, întocmite în adunare, ca urmare a propunerilor primite prin corespondenţă şi în adunare; alegerea este valabilă pentru candidatul cu numărul cel mai mare de voturi, cu condiţia de a întruni majoritatea absolută de voturi din numărul de membri ai comisiei aflaţi în evidenţă la data adunării. În cazul neîntrunirii cvorumului în şedinţa de alegeri anunţată, acesta se amână pentru proxima adunare generală, când condiţia de alegere a unui candidat este de a avea cele mai multe voturi ale membrilor prezenţi.

Consiliul director îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament intern de funcţionare, aprobat de adunarea generală, în care sunt precizate atribuţiile fiecărui membru al consiliului. Consiliul director se întruneşte cel puţin de două ori pe an, cu o lună înaintea datei adunării generale, la convocarea preşedintelui consiliului director. Hotărârile comune ale membrilor consiliului director se iau cu o majoritate de cel puţin trei voturi, se consemnează în scris şi se aduc la cunoştinţa membrilor asociaţiei în adunările generale.

Administrarea patrimoniului comisiei revine personalului administrativ, aprobat numeric şi ca atribuţiuni de consiliul director, funcţie de necesităţi şi de posibilităţi.

Controlul gestiunii comisiei se exercită de către un cenzor/comisie de cenzori, ales odată cu consiliul director, pentru aceeaşi perioadă de timp şi după aceeaşi procedură ca şi membrii consiliului director.

 

Art. 8. Patrimoniu

Patrimoniul iniţial al comisiei este de 10.000 lei, bani lichizi (în 1994).

Patrimoniul format ulterior, de orice natură, este proprietate colectivă a comisiei şi se administrează de către consiliul director prin personalul administrativ.

În cazul dizolvării asociaţiei ca urmare a hotărârii adunării generale sau a reducerii numărului de membri sub cel legal admis, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise organizaţiei care asigură sediul şi sprijin logistic asociaţiei la data dizolvării acesteia şi cu care există o convenţie în acest sens.

În celelalte cazuri prevăzute de lege se va proceda conform prevederilor acesteia.

 

Art. 9. Buget de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual de către consiliul director şi se aprobă în adunarea generală de toamnă a membrilor comisiei.

Veniturile comisiei provin din:

 • taxele de înscriere şi cotizaţiile trimestriale ale membrilor, stabilite anual de către consiliul director în şedinţa din toamnă pentru anul viitor:
 • donaţii, sponsorizări, sau legate, de la persoane fizice şi juridice, din ţară sau din străinătate;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 • profiturile societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • vânzarea publicaţiilor, taxe de abonament, taxe de participare la cursuri şi manifestări, taxe de consultanţă, taxe de confirmare/atestare sau de acreditare.

Cheltuielile comisiei sunt destinate:

 • organizării diferitelor activităţi;
 • delegaţiilor de serviciu;
 • protocolului;
 • plăţii personalului administrativ;
 • procurării de mijloace materiale;
 • plăţii comisioanelor legale;
 • acordării de prime şi recompense;
 • susţinerii financiare a delegării membrilor asociaţiei la manifestări tehnico-ştiinţifice;
 • asigurării funcţionării administraţiei asociaţiei.

 

Art. 10. Asociere, afiliere, desființare

Asocierea cu, sau afilierea la alte asociaţii, precum şi dizolvarea şi lichidarea asociaţiei poate fi hotărâtă de adunarea generală a membrilor pe bază de referendum, în condiţiile art.7 din statut.

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se mai poate produce de drept, sau prin hotărâre judecătorească, în condiţiile prevăzute de lege.

 

Art. 11. Regulamente

Detaliile de organizare şi desfăşurare a diverselor activităţi ale comisiei se precizează prin regulamente aprobate de adunarea generală (pentru consiliul director, cenzor/comisia de cenzori) sau de consiliul director (confirmare/atestare/acreditare, administraţie, concursuri, premiere, ş.a.).

 

Art. 12. Ștampila, insigna și legitimația

Comisia are ştampilă, insignă proprie şi legitimaţie de membru ale căror formă şi conţinut sunt precizate prin regulament.

 

Art. 13. Modificarea statutului

Statutul comisiei se modifică pe bază de referendum, prin acordul scris a cel puţin 2/3 din numărul membrilor la data respectivă, conform condiţiilor din art.7 al statutului. Propunerea de modificare se face de către un grup de cel puţin 20 membri adresat consiliului director, care va iniţia consultarea în cadrul comisiei pentru obţinerea acordului scris.